Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF)

  1. Home 

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF)

De Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) is een commissie ex artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en behandelt bezwaren tegen de waardering van de functie.
De CABF toetst bij de behandeling van de bezwaren de inhoud van de feitelijk opgedragen functie van de ambtenaar aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde normeringsstelsel. Het gaat hierbij om het voor de sector Defensie vastgestelde functiewaarderingssysteem FUWADEF. Dit betekent dat u als ambtenaar van het ministerie van Defensie, indien u van mening bent dat de door u uitgevoerde werkzaamheden een hogere schaal rechtvaardigen, bezwaar kunt indienen bij uw leidinggevende. Uw leidinggevende zal uw bezwaar vervolgens ter behandeling aanbieden aan de commissie.

Indien u, naast de waardering van de functie, ook de functiebeschrijving ter discussie stelt, zal eerst het bezwaar gericht tegen de beschrijving behandeld moeten worden voordat de commissie zich kan buigen over de waardering. Dergelijke bezwaarschriften stuurt de commissie retour naar het bevoegd gezag ter inhoudelijke behandeling door een Awb-commissie. Nadat de functiebeschrijving is vastgesteld en de ambtenaar het nog altijd niet eens is met de waardering, wordt de CABF ingeschakeld door het bevoegd gezag.

De CABF is ingesteld bij besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 7 juli 1986, nr. AB86/U994DGOP (Stcrt. 1986, nr. 137) op grond van de "Regeling bezwarenprocedure functiewaardering BBRA 1984"" (op 1 september 1986 van kracht geworden).

De commissie is gehuisvest bij en wordt ondersteund door het CAOP.

terug naar boven

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) | Postbus 556 | 2501 CN Den Haag | T: 070 - 3765746 | E: info@cabf.nl
De CABF is ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt ondersteund door het CAOP.

naar de homepage

Servicemenu