Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF)

 1. Home 
 2. De procedure

De procedure

De Regeling bezwarenprocedure functiewaardering is bestemd voor ambtenaren op wie het IBBAD van toepassing is.

De Regeling is gericht op het behandelen van geschillen ter bepaling van de zwaarte van de functie. Hiervoor moet de inhoud van de functie vastliggen. De inhoud van de functie is voor de commissie een gegeven en kan dus nooit een punt van discussie zijn gedurende de procedure bij de CABF. Dit betekent dat de commissie geen geschillen behandelt over de inhoud van de functiebeschrijving.

De CABF is aldus een functiewaarderingstechnische bezwaaradviescommissie.
De functie is het samenstel van werkzaamheden die de ambtenaar dient te verrichten overeenkomstig hetgeen hem door zijn werkgever is opgedragen.
De zwaarte van de functie wordt bepaald door het normeringsstelsel FUWADEF.

Indien de ambtenaar het niet eens is met de vaststelling van de inhoud van zijn functie, bestaat voor hem de mogelijkheid van bezwaar bij de interne Awb-commissie en beroep bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Pas als de functiebeschrijving geen punt van discussie meer is tussen het bevoegd gezag en de ambtenaar, kan de CABF ingeschakeld worden om de waardering van de functie te toetsen.

Proces in stappen

proces in stappen

Het bevoegd gezag dient bij de adviesaanvraag de navolgende stukken te voegen:

 • (getekende) functiebeschrijving
 • functiewaarderings- en verantwoordingsrapportage (en andere relevante formatieve aspecten voor de functie/deel formatierapport)
 • voorgenomen waarderingsuitkomst
 • bedenkingen
 • advies van de interne heroverwegingscommissie, evt. met het verslag
 • bestreden waarderingsbesluit
 • bezwaarschrift

Het secretariaat zorgt vervolgens voor:

 • de ontvankelijkheidstoets: is het bezwaar tijdig ingediend en gemotiveerd?
 • een ontvangstbevestiging naar de adviesaanvrager en de betrokken ambtenaar
 • evt. opvragen van ontbrekende stukken
 • het plannen van een hoorzitting

Tijdens de hoorzitting wordt zowel de ambtenaar als het bevoegd gezag in de gelegenheid gesteld een nadere toelichting te geven op de reeds ingediende stukken. Bij onduidelijkheden kan de commissie vragen stellen. Op grond van de schriftelijke informatie en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen, komt de commissie tot een advies.

Het advies van de commissie is met redenen omkleed en wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend en toegezonden aan het bevoegd gezag (=adviesaanvrager), inclusief een gewaarmerkt afschrift bestemd voor de ambtenaar.

terug naar boven

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) | Postbus 556 | 2501 CN Den Haag | T: 070 - 3765746 | E: info@cabf.nl
De CABF is ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt ondersteund door het CAOP.

naar de homepage

Servicemenu