Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF)

  1. Home 
  2. Over CABF

Over CABF

De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en twee leden.

Op dit moment werkt de commissie met één voorzitter, twee plaatsvervangend voorzitters en een aantal commissieleden, die fungeren in een pool.

De werkgeversleden zijn voorgedragen door de Interdepartementale Coördinatievergadering Personeelsbeleid Rijksdienst (ICPR; thans ICOP) en zijn afkomstig van alle departementen.
De werknemersleden zijn voorgedragen door de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, thans SOR (Sectoroverleg Rijk).

De samenstelling van de commissie bij een hoorzitting (voorzitter, werkgeverslid, werknemerslid) is zodanig dat de leden niet behoren tot het personeel van - of ressorteren onder - het ministerie van Defensie.

Voor de voorzitter, plaatsvervangend voorzitters en de commissieleden geldt, dat zij allen formeel zijn benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voorzitter

J.H.J. Kruuk

Plv. Voorzitters

J.M. Spee
J.M. Mulders

Leden ICOP

A.M. de Bree
J.H.A. Gubbi
J.G.M. Hoffman
F.S. de Jonge
A. van der Meiden
R.H. Mors
H.W. Schutte
P.A. Thijsse
W.O. Vleeming

Leden Sectoroverleg Rijk

F.W. Brasser
Th.G. Go
J.O. Kruidenier
F.C. van Veen
A.P.M. van der Weerden

Secretariaat

dhr. H.S. Bouma (secretaris)
mw. mr. L.G. Busschers (secretaris)
mw. C. Hillenaar (projectmedewerker)
T 070-376 59 37
E info@cabf.nl

terug naar boven

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) | Postbus 556 | 2501 CN Den Haag | T: 070 - 3765746 | E: info@cabf.nl
De CABF is ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt ondersteund door het CAOP.

naar de homepage

Servicemenu